ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของมะเดื่ออุทุมพร

สารสกัด 50% เอทานอลจากผลมะเดื่ออุทุมพร ซึ่งประกอบด้วยกรด gallic 0.57% และกรด ellagic 0.36% ขนาด 50, 100 และ 200 มก./กก. เมื่อป้อนให้แก่หนูขาวก่อนถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยวิธีการผูกกระเพาะ ด้วยเอทานอล หรือด้วยความเย็น (วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกันนาน 5 วัน) พบว่ามีผลลดการเกิดแผลในกระเพาะได้ เมื่อเปรียบเทียบกับยา ranitidine (50 มก./กก.) และสารสกัดที่ขนาด 100 และ 200 มก./กก. มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยลดการเกิด lipid peroxidation และเอนไซม์ superoxide dismutase เพิ่มระดับของเอนไซม์ catalase และ glutathione ในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยความเย็น นอกจากนี้ยับยั้งการทำงานเอนไซม์ H+-K+ ATPase และเพิ่มปริมาณเมือกในเยื่อบุกระเพาะอาหาร สรุปว่าผลในการต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร เนื่องมาจากฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารกลุ่ม phenolic คือ กรด gallic และกรด ellagic ในมะเดื่ออุทุมพร และในการทดสอบความเป็นพิษ โดยป้อนสารสกัด ขนาด 50 - 2,000 มก./กก. ให้แก่หนูถีบจักร พบว่าไม่ทำให้หนูตาย และไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แสดงว่ามีความปลอดภัยในการใช้

J Ethnopharmacol 2008;115:323-6