กลไกการออกฤทธิ์ของยอ (Morinda citrifolia) ต่อระบบภูมิคุ้มกัน

การทดสอบฤทธิ์ของน้ำลูกยอ (TNJ) และน้ำลูกยอเข้มข้น (NFJC) ในหลอดทดลองและในหนูถีบจักรพบว่า เมื่อทดสอบการจับ ligand กับ cannabinoid 1 (CB1) receptor จาก human recombinant HEK-293 และการจับ ligand กับ cannabinoid 2 (CB2) receptor จาก human recombinant Chinese Hamster Ovary K1 cell โดยนำเยื่อหุ้มเซลล์ที่มี receptor ดังกล่าวมา incubate ร่วมกับ TNJ และ NFJC ที่ขนาด 1 และ 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร พบว่า TNJ ขนาด 1 และ 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ยับยั้งการจับ ligand กับ CB1 receptor 14 และ 10% ตามลำดับ NFJC ขนาด 1 และ 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ยับยั้งการจับ ligand กับ CB1 receptor 13 และ 172% ตามลำดับ ในขณะที่ TNJ ขนาด 1 และ 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร กระตุ้นการจับ ligand กับ CB2 receptor 54 และ 160% ตามลำดับ NFJC ขนาด 1 และ 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร กระตุ้นการจับ ligand กับ CB2 receptor 132 และ 224% ตามลำดับ โดยที่ CB2 receptor เป็น receptor ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและป้องกันการเกิดสารก่อการอักเสบ นอกจากนี้ การทดสอบในหนูถีบจักร C57BL/6J เพศผู้ น้ำหนักเฉลี่ย 14-18 กรัม โดยให้ได้รับ TNJ วันละ 100 มิลลิลิตร เทียบกับการได้รับน้ำเปล่า เป็นเวลา 15 วัน พบว่า TNJ ลดการสร้าง interleukin 4 (IL-4) ซึ่งมีผลลดสารก่อภูมิแพ้และเพิ่มการสร้าง interferon-gamma (IFN-γ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระตุ้น macrophage ในหนูถีบจักร

J Ethnopharmacol 2008;115:502-6