ฤทธิ์ในการปกป้องยีนถูกทำลายของโสมอเมริกัน

การทดสอบฤทธิ์ในการปกป้องและการรักษาการถูกทำลายของยีนในหนูถีบจักร โดยการป้อนสารสกัดรากโสมอเมริกันทางปากทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง ในขนาด 50 และ 100 มก./กก. นาน 3 วัน และ 7 วัน ให้กับหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีการทำลายของเซลล์ด้วยยา mitomycin C ซึ่งเป็นยาต้านเซลล์มะเร็งที่มีฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติ ซึ่งเซลล์ปกติยีนจะถูกทำลายมาก ผลการทดลองพบว่าสารสกัดรากโสมอเมริกันจะลดการทำลายยีน โดยลดการทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงของ micronucleated polychromatic erythrocytes ผลการทดลองสรุปได้ว่าสารสกัดรากโสมอเมริกันมีศักยภาพในการใช้เป็นสาร chemopreventive สำหรับยับยั้งความเป็นพิษของยาต้านมะเร็ง mitomycin C ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Phytotherapy Research 2007:21(12):1221-7