ผลเพิ่มความไวต่ออินซูอินในหนูอ้วนของสาร myricetin จากชะมดต้น

ในหนูอ้วนที่มีภาวะไขมัน ระดับน้ำตาล และอินซูอินในเลือดสูง เมื่อให้สาร myricetin จากส่วนเหนือดินของชะมดต้น ขนาด 0.3, 0.5 และ 1 มก./กก. โดยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ พบว่า myricetin ขนาด 1 มก./กก. มีผลลดระดับน้ำตาลและเพิ่มอินซูลินในเลือดได้ และเมื่อฉีด myricetin ขนาด 1 มก./กก. วันละ 3 ครั้ง แก่หนู เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับการป้อนยา metformin ซึ่งเป็น insulin sensitizer (320 มก./กก. วันละ 3 ครั้ง) พบว่า myricetin มีผลลดน้ำตาลในเลือดได้เช่นเดียวกับยา นอกจากนี้ยังมีผลทำให้ค่า glucose-insulin index ซึ่งเป็นตัวชี้วัดภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) ลดลง เพิ่มการแสดงออกของ glucose transporter subtype 4 (GLUT4) เพิ่มโปรตีนและขบวนการ phosphorelation ของ insulin receptor substrate-1 (IRS-1) ในเซลล์กล้ามเนื้อหนู เพิ่มการทำงานของเอนไซม์ phosphatidylinositol 3-kinase (PI3-kinase) และกระตุ้นการทำงานของ Akt (serine/threonine kinase protein B) ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความไวต่ออินซูอิน ลดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้การทำงานของอินซูลินดีขึ้น ดังนั้นสาร myricetin มีประโยชน์ที่จะนำมาใช้พัฒนาเป็นยาต้านเบาหวานได้

Planta Med 2007;73:1054-60