ผลของโกโก้ต่อ lipoprotein cholesterol ในคนที่มีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดปกติและสูง

ทำการศึกษาแบบ double blind study ในอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นสุขภาพดี จำนวน 160 คน ชาย 69 คน หญิง 91 คน อายุเฉลี่ย 49 ± 9 ปี มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดปกติ หรือมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเล็กน้อย (ค่าเฉลี่ยของคอเลสเตอรอลในเลือด = 6.14 ± 0.68 มิลลิโมล/ลิตร, ค่าเฉลี่ยของ LDL-cholesterol 3.91 ± 0.63 มิลลิโมล/ลิตร, ค่าเฉลี่ยของ HDL-cholesterol 1.50 ± 0.31 มิลลิโมล/ลิตร) ทำการสุ่มแบบอิสระแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มควบคุม ให้ดื่มโกโก้หลอกขนาด 26 ก. (เป็นส่วนผสมของสารอาหารที่มี polyphenolic ต่ำ มีรสชาติและกลิ่นโกโก้) 2, 3 และ 4) เป็นกลุ่มทดลอง ให้ดื่มเครื่องดื่มจากผงโกโก้ (มีสารประกอบ polyphenolic สูง) ในระดับต่ำ (13 ก./วัน) ระดับกลาง (19.5 ก./วัน) และระดับสูง (26 ก./วัน) ตามลำดับ ให้ดื่มวันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารกลางวันและระหว่างช่วงบ่าย นาน 4 สัปดาห์ พบว่า ระดับของ oxidized LDL ในเลือดของคนที่ดื่มโกโก้ทั้งขนาดต่ำ กลาง และสูง ลดลงเมื่อเทียบกับก่อนการทดลอง และจากการวิเคราะห์ในอาสาสมัครจำนวน 131 คนที่มีระดับ LDL-cholesterol ≥ 3.23 มิลลิโมล/ลิตร ก่อนการทดลอง จะพบว่าระดับ LDL-cholesterol, oxidized LDL และ apo B ลดลง และ HDL-cholesterol เพิ่มขึ้น ในกลุ่มที่ดื่มโกโก้ทั้ง 3 ระดับ เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการทดลอง

The Journal of Nutrition : Nutrition and Disease 2007:1436-41