ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างแป๊ะก๊วยเมื่อให้ร่วมกับยา cilostazol และ clopidogrel ในผู้ที่มีสุขภาพดี

แป๊ะก๊วยเป็นสมุนไพรที่เคยมีรายงานว่าทำให้เลือดออกเมื่อให้ร่วมกับยาต้านเกร็ดเลือด การศึกษาในครั้งนี้จึงต้องการทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างแป๊ะก๊วยกับยา cilostazol และ clopidogrel โดยทำการศึกษาแบบ randomized open label, crossover study ในผู้ชายที่มีสุขภาพดี 10 คน อายุเฉลี่ย 27 ± 4 ปี ซึ่งทุกคนจะได้รับประทานยาดังนี้ 100 มก. cilostazol, 200 มก. cilostazol, 120 มก. แป๊ะก๊วย, 240 มก. แป๊ะก๊วย, 75 มก. clopidogrel, 150 มก. clopidogrel, 120 มก. แป๊ะก๊วย ร่วมกับ 100 มก. cilostazol และ 120 มก. แป๊ะก๊วย ร่วมกับ 75 มก. clopidogrel ซึ่งมีช่วงหยุดพักระหว่างการเปลี่ยนยา 48 ชม. จากนั้นจะทำการวัดการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด จำนวนเกร็ดเลือด ระยะเวลาที่เลือดออก และระยะเวลาที่เลือดหยุด ในช่วงเริ่มต้น และหลังได้รับยา 6 ชม. พบว่าการการให้แป๊ะก๊วย ร่วมกับ 100 มก. cilostazol และ 120 มก. แป๊ะก๊วย ร่วมกับ 75 มก. clopidogrel ไม่มีผลต่อการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด เมื่อเปรียบเทียบกับการให้ยา cilostazol หรือ clopidogrel เพียงอย่างเดียว แต่การให้แป๊ะก๊วย ร่วมกับ 100 มก. cilostazol จะมีผลทำให้ระยะเวลาที่เลือดออกยาวนานขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดยาทุกขนาดที่ศึกษา แต่ไม่มีผลต่อระยะเวลาที่เลือดหยุด และจำนวนเกร็ดเลือด ดังนั้นจากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการใช้แป๊ะก๊วยร่วมกับยา cilostazol หรือ clopidogrel ไม่มีผลต่อการต้านการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด แต่มีผลเพิ่มระยะเวลาที่เลือดออกให้นานมากขึ้นเมื่อใช้แป๊ะก๊วยร่วมกับ cilostazol

British Journal of Clinical Pharmacology 2006;63(3):333-8