ผลของเทียนเกล็ดหอยต่อระดับไขมันในเลือดคนที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

การศึกษาในอาสาสมัครจำนวน 28 คน 26 คนมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และอีก 2 คนมีอาการเจ็บหน้าอกแบบ stable angina อายุเฉลี่ย 61.4 ± 8.6 ปี มีระดับ LDL-cholesterol ≤ 3.35 นาโนโมล/ลิตร ทำการศึกษาแบบ crossover, controlled, single blind เริ่มจากช่วงปรับตัวโดยให้รับประทานอาหารไขมันและคอเลสเตอรอลต่ำ นาน 4 สัปดาห์ แล้วจึงถูกสุ่มแบบอิสระเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองให้กินผลิตภัณฑ์จากเปลือกเมล็ดแห้งเทียนเกล็ดหอย ซึ่งเป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำ ได้มาจากส่วนเนื้อเยื่อชั้นผิว (epidermis) และ collapsed adjacent layers จากเมล็ดสุกแห้ง กลุ่มควบคุมให้กิน ไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำ ซึ่งเป็นพวก hemicellulose และ lignin kalson จากเมล็ดเทียนเกล็ดหอย ในขนาด 10.5 ก. ต่อวัน แบ่งเป็นวันละ 3 มื้อก่อนอาหาร 15 นาที มื้อละ 3.5 ก. ละลายในน้ำ 150 มล. ทั้งสองกลุ่ม ทำการทดลอง 2 ช่วง แต่ละช่วงนาน 8 สัปดาห์ และมีระยะเวลาหยุดพักเพื่อสลับกลุ่มระหว่างการทดลองช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 นาน 8 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่กินเปลือกเมล็ดแห้งเทียนเกล็ดหอยจะมีระดับ triacylglycerol ในเลือดลดลง 6.7% สัดส่วนของ apo B 100 / apo A-I ลดลง 4.7% และ apo A เพิ่มขึ้น 4.3% นอกจากนั้นยังไปเพิ่มระดับ HDL-cholesterol 6.7% และลดสัดส่วนของ total cholesterol / HDL-cholesterol และสัดส่วนของ LDL-cholesterol / HDL-cholesterol 10.6 และ 14.2% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ไม่พบความผิดปกติหรืออาการผิดปกติใดๆในกลุ่มที่กินเปลือกเมล็ดแห้งเทียนเกล็ดหอย

Am J Clin Nutr 2007;85:1157-63