ผลของสาร curcumin จากเหง้าขมิ้นในการบรรเทาอาการปวดตามปลายเส้นประสาทในหนูที่เป็นเบาหวาน

อาการปวดตามปลายเส้นประสาทเป็นอาการแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน และอาการปวดตามปลายเส้นประสาท จะเป็นมากขึ้นเมื่อระดับน้ำตาลสูงขึ้น การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อลดอาการปวดในหนูที่เป็นเบาหวาน โดยเหนี่ยวนำในหนูถีบจักรเป็นเบาหวานด้วยการฉีด streptozotocin ขนาด 200 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง เป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ จนหนูมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง และน้ำหนักตัวลดลง แบ่งหนูออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม (หนูปกติ) เริ่มการรักษาหนู 7 กลุ่ม นี้ก่อน โดยให้ insulin ขนาด 10 IU/กก./วัน ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง ร่วมกับการป้อนสาร resveratrol 20 มก./กก./วัน หรือ insulin ขนาด 10 IU/กก./วัน ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังร่วมกับการป้อน curcumin จากขมิ้นชัน ขนาด 60 มก./กก./วัน นาน 4 สัปดาห์ เมื่อเหนี่ยวนำให้หนูเกิดอาการปวดที่หางโดยนำหางจุ่มลงในน้ำร้อน หรือวางบน hot-plate พบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับสาร reveratrol หรือ curcumin จะมีความอดทนต่อการเจ็บปวดได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับสาร reveratrol หรือ curcumin และยังมีผลช่วยลดระดับ INF-α ในเลือด และลดระดับ nitric oxide ในสมอง ซึ่งมีผลทำให้มีอาการเจ็บปวดน้อยลง ซึ่งจากการทดลองนี้พบว่าการให้ insulin ร่วมกับ resveratrol หรือ curcumin มีผลช่วยบรรเทาอาการปวดในหนูที่เป็นเบาหวานได้

Phytotherapy 2007;21:278-83