สารสกัดจากหญ้าใต้ใบสามารถต้านเชื้อไวรัส Herpes simplex   Type 1 และ 2

สารสกัด geraniin และ 1,3,4,6-tetra-O- galloyl-β-D-glucose (1346TOGDG) จากต้นหญ้าใต้ใบ เมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส Herpes simplex   type I และ II (HSV I, II) ในหลอดทดลอง พบว่าสารสกัด geraniin และ 1346TOGDG สามารถต้านเชื้อ HSV type I และ II ได้ โดยค่าความเข้มข้นในการยับยั้งเชื้อ HSV type I และ II ได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) ของ geraniin และ 1346TOGDG มีค่าเท่ากับ 35.0±4.2, 18.4±2.0 และ 19.2±4.0, 29.3±3.0 ไมโครโมล ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสาร geraniin สามารถยับยั้งเชื้อ HSV type II ได้ดีกว่า 1346TOGDG ในขณะที่สาร 1346TOGDG สามารถยับยั้งเชื้อ HSV type I ได้ดีกว่าสาร geraniin และสารทั้ง 2 ชนิดนี้ไม่เป็นพิษกับเซลล์ (Vero Cell)

J Ethnopharmacol 2007;110:555-8