ผลของ exogenous ATP ของมะระ (Momordica charantia Linn.) ต่อการชักนำให้เกิดการยับยั้งการขนส่งน้ำตาล D-glucose, สาร L-tyrosine และของเหลวผ่านผนังลำไส้ของหนูขาว

มะระ (Momordica charantia ) เป็นผักพื้นบ้านที่ทราบโดยทั่วกันว่ามีฤทธิ์ต้านเบาหวาน ฤทธิ์ช่วยระบาย และมีฤทธิ์ต้านเชื้อ งานวิจัยซึ่งศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดน้ำจากผลของมะระเกี่ยวกับการขนส่งน้ำตาล D-glucose, L-tyrosine และของเหลวผ่านผนังของลำไส้ของหนูขาว พบว่าการให้ ATP ร่วมกับการให้สารสกัดของมะระ จะทำให้ฤทธิ์ในการยับยั้งการขนส่ง D-glucose, L-tyrosine และของเหลวผ่านผนังลำไส้เล็กดังกล่าวลดลง ทำให้สันนิษฐานได้ว่า สารออกฤทธิ์ในมะระ เช่น สารในกลุ่ม saponin ในสารสกัดจากผลมะระ มีกลไกในการยับยั้งกระบวนการ active transport (การขนส่งสารแบบใช้พลังงาน) ของ D-glucose, L-tyrosine และของเหลวผ่านผนังสำไส้ของหนูขาว โดยการยับยั้งการสร้าง ATP ที่ใช้ในกระบวนการ active transport ของสารดังกล่าว ซึ่งอาจสรุปได้ว่า สามารถนำมะระมาใช้เป็นยาทางเลือกใหม่ในการรักษาภาวะน้ำตาลสูงหลังรับประทานอาหาร โดยสารจากมะระจะออกฤทธิ์ผ่านกระบวนการยับยั้งการดูดซึมน้ำตาล glucose ที่ลำไส้เล็ก

J Ethnopharmacol 2007;110:257-63