ฤทธิ์ต้านการสร้างเส้นเลือดของสารสกัดฟ้าทะลายโจร และ andrographolide

ฤทธิ์ต้านการสร้างเส้นเลือดมีความสำคัญมากในการรักษาโรคมะเร็ง มีการทดลองศึกษาฤทธิ์ดังกล่าวของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata ) (APE) และสารประกอบหลักของมันคือ andrographolide (ANDLE) ซึ่งพบว่าการฉีดสารทั้ง 2 ชนิดขนาด 10 mg/dose/ตัว และ 500 μg/dose/ตัว ตามลำดับ เข้าทางช่องท้องของหนูถีบจักร สามารถยับยั้งการสร้างเส้นเลือดฝอยของหนู C57BL/6 ซึ่งการสร้างเส้นเลือดดังกล่าวนี้ เกิดจากการชักนำด้วยเซลล์มะเร็ง B16F-10 จากการตรวจวิเคราะห์ cytokine ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเลือด พบการเพิ่มขึ้นของสารก่อการอักเสบ เช่น interleukine-1β (IL1-β ) IL-6, Tumor Necrosis Factor-α (TNF- α) และ Ganulocyte Monocyto-Colony Stimulating Factor (GM-CSF) รวมถึงสารหลักที่ก่อให้เกิดการสร้างเส้นเลือดคือ Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) ในหนูถีบจักรที่ชักนำให้เกิดมะเร็ง และเมื่อสัตว์ทดลองได้รับสาร APE และ ANDLE จะช่วยลดการเพิ่มขึ้นของสารก่อการอักเสบดังกล่าวได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้การทดสอบ Rat aortic ring assay (in vitro   angiogenesis model) โดยใช้สาร APE และ ANDLE ขนาด 10 μg/ml และสาร ANDLE คือ 0.25 μg/ml ตามลำดับ ยังยังพบว่าสารทั้ง 2 ที่ขนาดดังกล่าว สามารถลดการแสดงออกของ VEGF mRNA และลดระดับของ Nitric oxide (NO) ลง ซึ่งการเพิ่มระดับของ NO นี้จะสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของเนื้องอก ในขณะที่สารทั้ง 2 นี้ จะช่วยให้ระดับของ Tissue Inhibitors of Metalloproteinase-1 (TIMP-1) และ IL-2 เพิ่มขึ้น ซึ่ง TIMP-1 และ IL-2 นี้ มีส่วนช่วยในการยับยั้งการสร้างเส้นเลือด และพบว่า APE และ ANDLE สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นเลือดขนาดเล็กได้ ในขนาดที่ไม่ทำให้เกิดพิษ โดยขนาดที่ไม่ทำให้เกิดพิษของสาร APE คือ ฃ 10 μg/ml และของสาร ANDLE คือ 0.25-0.05 μg/ml จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า APE และ ANDLE สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นเลือดของเซลล์มะเร็งได้ โดยเข้าไปมีบทบาทในการควบคุมการสร้างสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเส้นเลือด และการสร้างสารก่อการอักเสบ เช่น NO, VEGF, IL-2 และ TIMP-1

Int Immunopharmacol 2007;7:211-21