การรับประทานมะเขือเทศร่วมกับ broccoli สามารถต้านมะเร็งต่อมลูกหมากได้

ทำการศึกษาในหนูเพศผู้จำนวน 206 ตัว โดยแบ่งหนูออกเป็น 7 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 และ 3 เป็นกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มี 10% มะเขือเทศ และ 10% broccoli ต่อ 100 กรัมอาหาร ตามลำดับ กลุ่มที่ 4 และ 5 เป็นกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของ 5% มะเขือเทศ +5% broccoli และ 10% มะเขือเทศ + 10% broccoli ต่อ 100 กรัมอาหารตามลำดับ กลุ่มที่ 6 และ 7 เป็นกลุ่มที่ได้รับสาร lycopene 23 และ 224 นาโนโมล/กรัม ของอาหารตามลำดับ นาน 22 สัปดาห์ โดยเริ่มต้น 1 เดือน ก่อนที่หนูจะได้รับการปลูกฝังเนื้องอกด้วยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก และทำการเปรียบเทียบการให้กินอาหารกับการผ่าตัด (การตอน) (2 สัปดาห์ก่อนสิ้นสุดการทดลอง) หรือการป้อนยา finasteride (5 มก./กก. 6 วัน/สัปดาห์) พบว่าการผ่าตัด (การตอน) สามารถลดน้ำหนักของต่อมลูกหมาก ขนาดและน้ำหนักของเนื้องอกได้ 62% ในขณะที่ยา finasteride ลดน้ำหนักของต่อมลูกหมาก แต่ไม่มีผลต่อก้อนเนื้องอก ในขณะที่กลุ่มที่ให้ lycopene 23 และ 224 นาโนโมล/กรัมของอาหาร สามารถลดน้ำของก้อนเนื้องอกได้ 7% และ 18% ตามลำดับ และกลุ่มที่ได้รับมะเขือเทศสามารถลดน้ำหนักของก้อนเนื้องอกได้ 34% กลุ่มที่ได้รับ Broccoli สามารถลดน้ำหนักก้อนเนื้องอกได้ 42% ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะเขือเทศกับ Broccoli อย่างละ 10% สามารถลดน้ำหนักก้อนเนื้องอกได้ 52% ซึ่งน้ำหนักก้อนเนื้องอกที่ลดลงจะมีผลเกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของเนื้องอกลดลง และเซลล์เนื้องอกตายสูงขึ้น ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้จะเห็นได้ว่า การให้อาหารที่มีส่วนผสมของมะเขือเทศ และ Broccoli ร่วมกัน จะสามารถลดการเจริญเติบโตของก้อนเนื้องอกมะเร็งต่อมลูกหมากได้ดีกว่าการให้มะเขือเทศ หรือ Broccoli อย่างเดียว

Cancer Res 2007;67(2):836-43