ผลของน้ำทับทิมกับมะเร็งต่อมลูกหมาก

ศึกษาในผู้ชาย 46 คน ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากซ้ำอีก หลังจากที่ได้รับการผ่าตัดหรือการฉายรังสี โดยที่ผู้ป่วยจะต้องมีค่า Prostate-specific antigen (PSA) อยู่ในช่วง 0.2<PSA<5 นาโนกรัม/มล. และ Gleason score ≤ 7 ทำการรักษาโดยให้ผู้ป่วยรับประทานน้ำทับทิมขนาด 8 ออนซ์ วันละ 1 ครั้ง ทุกวัน เทียบเท่ากับการได้สาร polyphenol gallic acid 570 มก. และการศึกษาจะสิ้นสุดลงเมื่อพบว่าโรคมีความคืบหน้ามากขึ้น ซึ่งในการทดลองนี้ใช้เวลาอยู่ในช่วง 15 เดือน ถึง 54 เดือน โดยที่ผู้ป่วยจะถูกเจาะเลือดเพื่อดูค่า PSA ในกระแสเลือดทุกๆ 3 เดือน จากการศึกษาพบว่ามีผู้ป่วย 16 คน จาก 46 คน คิดเป็น 35% มีค่า PSA ในเลือดลดลง และมีเพียง 4 คน ที่มีค่า PSA ลดลงมากกว่า 50% แต่เมื่อเปรียบเทียบค่า PSA doubling time (PSADT) ก่อนและหลังการรักษา พบว่าใน 15 เดือน หลังการรักษามีผู้ป่วย 28 คน ที่มีค่า PSADT เริ่มต้นจาก 14.3±10.8 เดือน เพิ่มขึ้นเป็น 25.5±33.5 เดือน และในระหว่างทำการศึกษา พบว่า 83% ของผู้ป่วยมีค่า PSADT สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกันเมื่อทำการศึกษาในหลอดทดลอง โดยทดสอบผลของซีรัมของผู้ป่วยก่อนและหลังได้รับการรักษาด้วยน้ำทับทิมเป็นเวลา 9 เดือน ต่อการเจริญเติบโตของ LNCaP (Prostate cancer cell line) พบว่า ซีรัมของผู้ป่วยที่ได้รับน้ำทับทิมลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากได้ 12% และทำให้เซลล์มะเร็งตาย 17% นอกจากนี้ยังมีผลเพิ่มระดับ nitric oxide ในกระแสเลือดได้ 23% จากการศึกษาในครั้งนี้จะเห็นว่าน้ำทับทิมมีศักยภาพในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากได้ระดับหนึ่ง ซึ่งควรจะมีการศึกษาทางคลินิกต่อไปอีก

Clin Cancer Res 2006:12(13):4018-26