ฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือดจากฟ้าทะลายโจร

สารandrographolide (AP1) และ 14-deoxy-11, 12-didehydroandrographolide (AP3) จากฟ้าทะลายโจร ความเข้มข้น 1-100 ไมโครโมล มีฤทธิ์ยับยั้งทรอมบินที่ไปเหนี่ยวนำให้เกร็ดเลือดของหนูขาวเกาะกลุ่ม ในขณะที่สาร neoandrographolide (AP4) ออกฤทธิ์เล็กน้อยหรือไม่มีฤทธิ์ AP3 (ความเข้มข้นของสารที่ทำให้เกร็ดเลือดเกาะกลุ่ม 50% (IC50) มีค่า 10-50 ไมโครโมล) จะออกฤทธิ์ต้านเกร็ดเลือดสูงกว่า AP1 กลไกในการยับยั้งเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือดของ AP1 และ AP3 คือออกฤทธิ์ยับยั้ง extracellular signal-regulated kinase 1/2 (ERK1/2) pathway นอกจากนั้นสารสกัดด้วยน้ำจากฟ้าทะลายโจรออกฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือดด้วยความเข้มข้นระหว่าง 10-100 มคก./มล. สารสกัดในสภาวะที่แตกต่างกันจะมีปริมาณสาร AP3 แตกต่างกัน เมื่อนำไปทดสอบฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด พบว่าสารสกัดที่มีระดับ AP3 สูง (IC50 = 50-75 มคก./มล.) จะออกฤทธิ์ยับยั้ง ทรอมบินต่ำกว่าสารสกัดที่มี AP3 ต่ำ (IC50 = 25-50 มคก./มล.) แสดงว่าสารสกัดอาจจะประกอบด้วยสารอื่นที่ออกฤทธิ์ต้านเกร็ดเลือดมากกว่า AP1 และ AP3 ดังนั้นการกินผลิตภัณฑ์จากฟ้าทะลายโจรอาจจะช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ อย่างไรก็ดีควรระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด

Eur J Pharmacol 2006;553:39-45