การประเมินผลของฤทธิ์ป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนในหนูขาว ของน้ำมันหอมระเหยจากเทียนข้าวเปลือก

มีการทดสอบฤทธิ์ต้านโรคกระดูกพรุนของน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดเทียนข้าวเปลือก (Foeniculum vulgare Mill) ที่สกัดด้วยวิธีกลั่นด้วยไอน้ำในหนูขาว ซึ่งจากการวิเคราะห์ด้วย GC/MS พบว่าในน้ำมันมีสารประกอบ 15 ชนิด และมีสารหลักคือ trans -anethole (81.1%) และ fenchone (9.2%) ในการทดลอง หนูขาวเพศเมียสุขภาพดีถูกแบ่งเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นหนูควบคุม กลุ่มที่ 2 เป็นหนูที่ถูกตัดรังไข่และได้รับแต่กระสายยา กลุ่มที่ 3-5 เป็นหนูที่ถูกตัดรังไข่และได้รับน้ำมันจากเทียนข้าวเปลือกขนาด 500, 750 และ 1,000 mg/kg และ กลุ่มที่ 6 เป็นหนูที่ได้รับ estradiol valerate ขนาด 5 mg/kg ใช้เวลาในการทดลอง 30 วัน หลังการทดลอง ทำการประเมิน bone mineral density และน้ำหนักของมดลูกหนู พบว่าน้ำมันจากเทียนข้าวเปลือกมีฤทธิ์ป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนในหนูขาวเพศเมียที่ถูกตัดรังไข่ ซึ่งฤทธิ์ดังกล่าวขึ้นกับขนาดของน้ำมันที่ใช้ และน้ำมันในขนาด 1,000 mg/kg ยังมีฤทธิ์มากกว่า estradiol ด้วย แต่ก็พบพิษมากกว่าในขนาดอื่นๆ เช่นกัน ซึ่งอาจสรุปได้ว่า trans -anethole มีบทบาทสำคัญต่อการออกฤทธิ์ป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน

International Journal of Pharmacology 2006;2(5):588-92