ใบฝรั่งช่วยลดอาการปวดประจำเดือน

การทดลองทางคลินิกแบบ double-blinded randomized trial ในสตรีจำนวน 197 คน อายุระหว่าง 17 - 25 ปี มีอาการปวดประจำเดือนสม่ำเสมอทุกรอบเดือน ตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกและมีอาการปวดอย่างน้อย 1 วันของรอบการมีประจำเดือน กลุ่มศึกษานี้เริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกอายุประมาณ 12 ปี มีรอบเดือนปกติ รอบประจำเดือนประมาณ 28 หรือ 29 วัน ระยะเวลามีประจำเดือนแต่ละครั้งอย่างน้อย 5 วัน เมื่อวัดค่าระดับความปวดประจำเดือนด้วย VAS (Visaul Analogue Scale; ค่า 0-10, 0 = ไม่มีอาการปวด, 10 = ปวดรุนแรง) จะมีค่าความปวดประจำเดือนระหว่าง 5 - 10 ทุกคนไม่เคยรับการรักษาด้วยฮอร์โมน หรือคุมกำเนิดด้วยวิธีต่างๆ การศึกษานี้วัดผลโดยใช้เครื่องมือวัดระดับความปวด VAS ทำการแบ่งกลุ่มสตรีออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 จำนวน 52 คน และกลุ่มที่ 2 จำนวน 57 คน ให้กินแคปซูลสารสกัดด้วยเอทานอลจากใบฝรั่ง (ในสารสกัดขนาด 300 มก. จะต้องมีปริมาณ

ฟลาโวนอล 1 มก.) ขนาด 3 และ 6 มก./วัน ตามลำดับ กลุ่มที่ 3 จำนวน 42 คน กินแคปซูลยาหลอก ขนาด 3 มก./วัน และกลุ่มที่ 4 จำนวน 46 คน กินแคปซูล ibuprofen ขนาด 1,200 มก./วัน ทุกกลุ่มแบ่งให้กินยาทุก 8 ชม. นาน 5 วัน โดยเริ่มกิน 24 ชม. ก่อนมีประจำเดือน และทดลองให้กิน 3 รอบเดือนติดต่อกัน ผลพบว่า กลุ่มที่กินสารสกัดขนาด 6 มก./กก. จำนวนอย่างน้อย 80% จะมีค่าความปวดประจำเดือนลดลงทั้งรอบเดือนที่ 1, 2 และ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ในรอบเดือนที่ 2 และ 3 ลดอาการปวดประจำเดือนได้น้อยกว่ารอบเดือนที่ 1 ส่วนกลุ่มที่กินสารสกัดขนาด 3 มก./กก. ไม่มีผลต่อความปวดประจำเดือนทุกรอบประจำเดือน

J Ethnopharmacol 2007;110:305-10