การยับยั้งการดูดซึม folic acid ของเซลล์ Caco-2 ด้วย catechins และสารสกัดชา (Camellia sinensis )

การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึม folic acid ของเซลล์ Caco-2 ด้วย catechins และสารสกัดชา พบว่าสาร (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG) และ (-)-epicatechin-3-gallate (ECG) สามารถยับยั้งการดูดซึม folic acid โดยมีค่าความเข้มข้นที่มีฤทธิ์ยับยั้ง 50% (IC50) 34.8 μmol/L และ 30.8 μmol/L ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่า สารสกัดชาเขียวและสารสกัดชาดำ ก็มีฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึม folic acid ด้วยค่า IC50 ประมาณ 7.5 และ 3.6 mg/mL ตามลำดับ จากการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการดื่มชาพร้อมกับการได้รับ folic acid จะยับยั้งการดูดซึมของ folic acid โดยสารดังกล่าวนี้ เป็น oxidzed form ของ folate และเป็นวิตามินชนิดที่ละลายน้ำได้ ใช้เพื่อการเสริมอาหารทั้งในคนและสัตว์ การขาด folate สามารถทำให้เกิดภาวะโลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่ โรคมะเร็งลำไส้ โรคหลอดเลือดหัวใจ และระบบประสาทผิดปกติได้ ซึ่งในร่างกายของมนุษย์ ไม่สามารถสร้าง folate ขึ้นมาได้ จึงจำเป็นต้องได้รับจากแหล่งอื่นเช่นอาหาร

Plant Med 2007;73:27-32