ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสาร eugenol และ nerolidol จากสนแผง

Eugenol และ nerolidol ที่แยกได้จากต้นสนแผง มีฤทธิ์ต้านเชื้อรา Microsporum gypseum ในหลอดทดลอง โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่ยับยั้งเชื้อได้ (MIC) เปรียบเทียบกับยา econazole เท่ากับ 0.01-0.03%, 0.5-2% และ 0.0004-0.0016% ตามลำดับ เมื่อนำสารทั้ง 2 ที่ความเข้มข้น 10% มาเตรียมเป็นยาทาที่ผิวหนังของหนูตะเภาที่ติดเชื้อรา M. gypseum โดยทาทุกวัน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ พบว่ายาเตรียมจากสารทั้ง 2 ให้ผลในการรักษาเชื้อราในสัปดาห์แรกของการรักษา โดยจะลดขนาดแผลที่ผิวหนัง และลดจำนวนเชื้อราในขนของหนูที่ติดเชื้อที่นำมาเพาะเลี้ยง ซึ่ง nerolidol จะให้ผลในการรักษาดีกว่า eugenol นอกจากนี้ยาเตรียมจากสารทั้ง 2 ยังมีผลทำให้การแบ่งตัวผิดปกติของผิวหนัง (hyperkeratosis) และการสะสมของเซลล์ที่อักเสบ (inflammatory cell infiltration) ต่ำกว่ากลุ่มควบคุม แสดงว่า eugenol และ nerolidol สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นยาต้านเชื้อราได้

Biol Pharm Bull 2007;30(1):184-8