ผลของขิงต่อสมดุลย์ของสารต้านอนุมูลอิสระ และระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะไตวายและต้องฟอกไต

การศึกษาแบบสุ่มและปกปิดทั้ง 2 ฝ่าย (double blind randomized control trial) ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะไตวายร่วมด้วยและต้องทำการฟอกไต (hemodialysis) ทั้งเพศชายและหญิง อายุระหว่าง 31-77 ปี จำนวน 44 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานขิงผงบรรจุในแคปซูล ขนาด 500 มก. วันละ 2,000 มก./วัน กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานยาหลอกในขนาดที่เท่ากัน นาน 8 สัปดาห์ โดยมีการเจาะเลือดเพื่อดูค่าระดับน้ำตาลในเลือด ค่าการทำงานของไต และอื่นๆ ก่อนและหลังการศึกษา พบว่ากลุ่มที่ได้ขิงผงระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร (fasting blood sugar) ภาวะดื้อต่ออินซูลิน (homeostatic model assessment of insulin resistance : HOMA-IR) และระดับยูเรียในเลือด มีค่าลดลงเมื่อเปรียบ เทียบก่อนและหลังการศึกษา และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก แต่ไม่มีผลต่อระดับอินซูลิน ระดับของครีตินิน (creatinine) และสมดุลย์ของสารต้านอนุมูลอิสระ (prooxidant-antioxidant balance) ภายในกลุ่มลดลง แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม สรุปได้ว่าขิงผงมีผลลดระดับน้ำตาลในเลือด เพิ่มความไวต่ออินซูลิน และลดระดับของยูเรียในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องฟอกไตได้

BMC Complement Med Ther. 2023:23:52. Doi: 10.1186/s12906-023-03874-4.