ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสำคัญจากดอกลั่นทม

การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาร plumeriapropionics (A–E) และ cerberic acid B ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม carboxyl-substituted phenylpropionic acid derivatives ที่แยกได้จากสารสกัด 75% เอทานอลของดอกลั่นทม (Plumeria rubra L.) ในเซลล์แมคโครฟาจชนิด RAW264.7 ของหนูเม้าส์ (mouse macrophage RAW264.7 cells) ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยสาร lipopolysaccharide (LPS) พบว่าสารทั้ง 6 ชนิดออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างสารก่อการอักเสบ nitric oxide (NO) โดยมีค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) เท่ากับ 28.26 ± 0.15, 6.52 ± 0.23, 35.68 ± 0.17, 33.16 ± 0.18, 7.13 ± 0.16, และ 6.68 ± 0.22 ไมโครโมลาร์ ตามลำดับ ในขณะที่ยาต้านอักเสบมาตรฐาน hydrocortisone มีค่า IC50 เท่ากับ 5.61 ± 0.12 ไมโครโมลาร์ ซึ่งจะเห็นว่าสาร plumeriapropionic B และ cerberic acid B ออกฤทธิ์ได้ใกล้เคียงกับยา hydrocortisone จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สารในกลุ่ม carboxyl-substituted phenylpropionic acid derivatives จากดอกลั่นทมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ

Molecules. 2023;29(1):115. doi: 10.3390/molecules29010115.