ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสารสำคัญจากต้นพีพวนน้อย

การทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสารกลุ่ม acetogenins ที่แยกได้จากลำต้นของพีพวนน้อย (Uvaria rufa) จำนวน 15 ชนิด ได้แก่ squamocin-K, neoannonin, isodesacetyluvaricin, desacetyluvaricin, uvarigrandin A, narumicin II, bullacin C, squamocin, uvarirufin, uvariasolin I, uvariasolin II, uvariasolin III, uvariasolin IV, panalicin, และ microcarpacin โดยทำการทดสอบกับเซลล์มะเร็งรังไข่ชนิด OVCAR3, เซลล์มะเร็งผิวหนังเมลาโนมาชนิด MDA-MB-435, เซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิด HCT 116, และเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากชนิด 22Rv1 ด้วยวิธี MTS assay พบว่า สาร narumicin II ยับยั้งเซลล์ OVCAR3 ได้ดีที่สุด โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 3.5 ไมโครโมลาร์ (ยามาตรฐาน paclitaxel มีค่า IC50 เท่ากับ 5.6 นาโนโมลาร์), สาร microcarpacin ยับยั้งเซลล์ MDA-MB-435 ได้ดีที่สุด โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 4.0 ไมโครโมลาร์ (ยามาตรฐาน paclitaxel มีค่า IC50 เท่ากับ 2.6 นาโนโมลาร์), สาร squamocin และสาร uvarirufin ยับยั้งเซลล์ HCT 116 ได้ดีที่สุด โดยมีค่า IC50 เท่ากันคือ 1.2 ไมโครโมลาร์ (ยามาตรฐาน etoposide และ vinblastine sulfate มีค่า IC50 เท่ากับ 1.8 ไมโครโมลาร์ และ 1.0 นาโนโมลาร์ ตามลำดับ), และสาร uvariasolin III ยับยั้งเซลล์ 22Rv1 ได้ดีที่สุด โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 5.5 ไมโครโมลาร์ (ยามาตรฐาน etoposide และ vinblastine sulfate มีค่า IC50 เท่ากับ 2.3 ไมโครโมลาร์ และ 1.0 นาโนโมลาร์ ตามลำดับ) แสดงให้เห็นว่า สารกลุ่ม acetogenins ที่แยกได้จากลำต้นของพีพวนน้อยมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งหลายชนิดเมื่อทำการศึกษาในหลอดทดลอง

J Nat Prod. 2024;87(2):207-216. doi: 10.1021/acs.jnatprod.3c00838.