ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของสาร corosolic acid จากใบอินทนิลน้ำ

การทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสาร corosolic acid ซึ่งเป็นสารสำคัญจากใบอินทนิลน้ำ (Lagerstroemia speciosa L.) โดยทำการทดสอบกับเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี (cholangiocarcinoma) ชนิด KKU-213A และ KKU-213B ด้วยวิธี MTT assay, flow cytometry with FITC-labeled Annexin V (Annexin V-FITC), propidium iodide double staining, JC-1 staining, Western blot analysis, caspase- 3 activity assay, และ molecular dynamics (MD) simulations พบว่า สาร corosolic acid ออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ทั้ง 2 ชนิด โดยกระตุ้นกระบวนการตายของเซลล์แบบ apoptosis ผ่านการเปลี่ยนแปลง mitochondrial membrane potential, เพิ่มการปลดปล่อย cytochrome c รวมทั้งทำให้ Bax/Bcl-2 expression ratio และการทำงานของเอนไซม์ caspase-3 เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าสาร corosolic จากใบอินทนิลน้ำมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีเมื่อทำการศึกษาในหลอดทดลอง

ACS Omega. 2024;9(1):1278-86. doi: 10.1021/acsomega.3c07556.