ผลของไซรัปมะขามป้อมในหญิงที่มีผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรม

การศึกษาผลของไซรัป (syrup) ซึ่งมีผลมะขามป้อมเป็นส่วนประกอบ ในหญิงที่มีผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรม (androgenetic alopecia) จำนวน 60 ราย อายุ 18-60 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ให้รับประทานไซรัปมะขามป้อม วันละ 3 ครั้งๆ ละ 10 ซีซี เป็นเวลา 12 สัปดาห์ และกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอก ประเมินการเจริญเติบโตของเส้นผมด้วยเครื่อง TrichoScan ก่อนและหลังการรักษา 12 สัปดาห์ ประเมินผลความพึงพอใจของแพทย์และผู้ป่วย โดยใช้แบบสอบถาม The clinical global impression of improvement scale (CGI-I) และ Patient global impression of improvement (PGI-I) ตามลำดับ พบว่าไซรัปมะขามป้อมมีผลเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของเส้นผมในระยะแอนาเจน (anagen phase เป็นระยะที่เส้นผมมีการเจริญเติบโต) ลดเปอร์เซ็นต์ของเส้นผมในระยะเทโลเจน (telogen phase เป็นระยะที่เส้นผมหยุดการเจริญเติบโต) และเพิ่มอัตราส่วนของ แอนาเจน/เทโลเจน (anagen/telogen ratio) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ความพึงพอใจของแพทย์และผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับไซรัปมะขามป้อมเพิ่มขึ้นหลังจบการศึกษา 12 สัปดาห์ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม และมีรายงานผู้ป่วยเพียง 1 ราย ที่มีอาการท้องผูกเล็กน้อยหลังจากรับประทานไซรัปมะขามป้อมได้ 1 เดือน แสดงว่าไซรัปมะขามป้อมมีผลช่วยรักษาอาการผมร่วงที่เกิดจากกรรมพันธุ์ในผู้หญิงได้ และไม่พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายจากการรับประทานไซรัป

J Ethnopharmacol. 2024;318:116958.