ฤทธิ์ยับยั้ง biofilm จากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในช่องปากของสาร stevioside จากหญ้าหวาน

การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง biofilm จากเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans และเชื้อรา Candida albicans ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคฟันผุ ของสาร stevioside จากหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana) ในหลอดทดลอง โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ trypticase soy broth และทำการวิเคราะห์ผลด้วย planktonic growth, crystal violet assay, acid production, biofilm structural imaging, confocal laser scanning microscopy, และ RNA sequencing พบว่าสาร stevioside สามารถยับยั้งการเกิด biofilm ช่วยลดการเผาผลาญ sucrose ของเชื้อ S. mutans และเพิ่มการเผาผลาญ galactose และ polysaccharide ที่อยู่ภายในเซลล์ของเชื้อดังกล่าวได้ รวมทั้งลดการสร้าง GPI-modified proteins และ secreted aspartyl proteinase family ของเชื้อ C. albicans ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สาร stevioside มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง biofilm และช่วยยับยั้งโรคฟันผุที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ S. mutans และเชื้อ C. albicans ได้

Front microbial. 2023;14:1128668. doi: 10.3389/fmicb.2023.1128668.