ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากเมล็ดมะละกอในเซลล์มะเร็งลำไส้

การทดสอบในเซลล์มะเร็งลำไส้ Caco-2 ของสารสกัดน้ำจากเมล็ดมะละกอ พบว่าสารสกัดมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง เมื่อทดสอบด้วยวิธี MTT assay มีค่า IC50 เท่ากับ 9.734 มคก./มล. แต่ไม่มีผลต่อเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดของหนู (mouse endothelial cell; C-166) ซึ่งเป็นเซลล์ปกติ สารสกัดมีผลเหนี่ยวนำทำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งแบบ apoptosis โดยเพิ่มการแสดงออกของยีนของโปรตีนที่ทำให้เกิดการตายของเซลล์ ได้แก่ p53, CyCs, และ Casp-3 และลดการแสดงออกของยีนของ Bcl-2 ซึ่งเป็นโปรตีนที่ยับยั้งไม่ให้เกิดการตายของเซลล์ นอกจากนี้ยังมีผลยับยั้งวัฏจักรของเซลมะเร็งในระยะ G2/M สรุปได้ว่าสารสกัดจากเมล็ดมะละกอมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งลำไส้ โดยยับยั้งการเจริญเติบโตและทำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็ง

BMC Complement Med Ther. 2023;23:271. doi: 10.1186/s12906-023-04085-7.