ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหารของสารสำคัญจากรากหม่อนขาว

สาร sanggenon C เป็นสารในกลุ่ม flavonoids ที่แยกได้จากส่วนเปลือกราก (root bark) ของหม่อนขาว (white mulberry) เมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งกระเพาะอาหารโดยใช้เซลล์มะเร็งชนิด HGC-27 พบว่า สาร sanggenon C สามารถยับยั้งการแบ่งตัวและการเกิดโคโลนี (colony formation) ของเซลล์มะเร็ง รวมทั้งหยุดยั้งวัฏจักรของเซลล์ (cell cycle arrest) ที่ระยะ G0- G1 และกระตุ้นการเกิดการตายของเซลล์แบบอะพอพโทซิส (apoptosis) นอกจากนี้ยังพบว่า สาร sanggenon C ทำให้ระดับ mitochondrial membrane potential ของเซลล์มะเร็งลดลง รวมทั้งยับยั้งการแบ่งตัวของไมโตคอนเดรีย (mitochondrial fission) ภายในเซลล์ ซึ่งกลไกการออกฤทธิ์ของสาร sanggenon C เกี่ยวข้องกับการยับยั้ง extracellular regulated protein kinases (ERK) signaling pathway และการศึกษาในหนูเม้าส์ที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหารชนิด AGS และได้รับการฉีดสาร sanggenon C ขนาด 10 หรือ 20 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง ก็พบว่า สาร sanggenon C ทั้ง 2 ขนาดสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกได้โดยไม่ทำให้เกิดความผิดปกติใด ๆ กับสัตว์ทดลอง โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สาร sanggenon C จากเปลือกรากของหม่อนขาวมีโอกาสพัฒนาเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้

J Nat Prod. 2022;85:2351-62. doi: 10.1021/acs.jnatprod.2c00524