ฤทธิ์บรรเทาอาการอักเสบในระบบทางเดินหายใจของผลหล่อฮังก๊วย

การศึกษาผลของสารสกัด 70% เอทานอลผลหล่อฮังก๊วย (Siraitia grosvenorii) ต่อการบรรเทาภาวะอักเสบในระบบทางเดินหายใจ โดยการทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบในเซลล์เยื่อบุผิวหลอดลมมนุษย์ (human bronchial epithelial cell: BEAS-2B) ที่เหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วย lipopolysaccharide (LPS) พบว่าสารสกัดเอทานอลจากผลหล่อฮังก๊วยเพิ่มการมีชีวิตรอดของเซลล์ ยับยั้งการแสดงออกและการสังเคราะห์ไซโตไคน์ก่อการอักเสบ และให้ผลลดการส่งสัญญาณของ mitogen-activated protein kinase (MAPK)-nuclear factor-kappa B (NF-κB) จากการกระตุ้นด้วย LPS การทดสอบถัดมาในหนูเม้าส์ที่เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยสารสกัดควันบุหรี่และ LPS ผลพบว่าสารสกัดเอทานอลผลหล่อฮังก๊วยมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ โดยลดจำนวนภูมิคุ้มกันชนิด T cells, B cells, และ neutrophils ใน bronchoalveolar fluid (BALF), เนื้อเยื่อปอด, ต่อมน้ำเหลืองที่ขั้วปอดและเซลล์เม็ดเลือดขาว และยังมีผลลดการแทรกซึมของภูมิคุ้มกันในอวัยวะและลดการสร้างเยื่อเมือกในปอด นอกจากนี้การหลั่งไซโตไคน์และการแสดงออกของไซโตไคน์ก่อการอักเสบ ได้แก่ mucin 5AC, Transient receptor potential vanilloid 1, และ Transient receptor potential ankyrin 1 ในเนื้อเยื่อปอดมีค่าลดลงหลังจากได้รับสารสกัดผลหล่อฮังก๊วย และจากการศึกษาผลของสารสกัดผลหล่อฮังก๊วยต่อการขับเสมหะ โดยใช้สาร phenol red ในหลอดลมของหนูเม้าส์ พบว่าสารสกัดเอทานอลผลหล่อฮังก๊วยมีฤทธิ์ขับเสมหะ โดยพบว่าการหลั่งสาร phenol red เพิ่มขึ้น ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของสารสกัด 70% เอทานอลผลหล่อฮังก๊วยต่อการบรรเทาการอักเสบในระบบทางเดินหายใจในสัตว์ทดลองที่มีภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรังจากควันบุหรี่และ LPS จึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการนำไปรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้ในอนาคต

Nutrients. 2023;15:468.