อันตรกิริยาของสารสกัดชาเขียวต่อยารักษาปอดอักเสบ nintedanib

การศึกษาทางคลินิกแบบ randomized, two-period cross-over study ถึงอันตรกิริยาของสารสกัดชาเขียว (green tea extract) ต่อยารักษาปอดอักเสบ nintedanib โดยสุ่มแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานยา nintedanib วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า-เย็น ติดต่อกัน 7 วัน จากนั้นในวันที่ 8-14 ของการศึกษาให้รับประทาน nintedanib วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า-เย็นร่วมกับให้รับประทานสารสกัดชาเขียว ขนาด 500 มก. (มี EGCG 60.70%) วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า-เย็น 30 นาที ส่วนอาสาสมัครกลุ่มที่ 2 ให้รับประทานรับประทาน nintedanib วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า-เย็น ร่วมกับการรับประทานสารสกัดชาเขียว ขนาด 500 มก. (มี EGCG 60.70%) วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า-เย็น 30 นาที ติดต่อกันนาน 7 วัน แล้วเว้นระยะพัก 14 วัน ก่อนให้อาสาสมัครรับประทานยา nintedanib วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า-เย็น ติดต่อกัน 7 วัน (รวมระยะเวลากการศึกษา 28 วัน) ผลพบว่าการรับประทานสารสกัดชาเขียวก่อนยา nintedanib มีผลลดค่าพื้นที่ใต้กราฟของระดับยา nintedanib ในเลือดและเวลา (AUC0-12 h) ลง 21% แต่ไม่มีผลต่อค่าความเข้มข้นของยาสูงสุดในเลือด (Cmax) และการเกิดอันตรกิริยานี้มีความสัมพันธ์กับยีน ABCB1 3435* ของอาสาสมัครแบบ wild type มากกว่าแบบ mutant และไม่พบความเป็นพิษในอาสาสมัครทั้งสองกลุ่ม การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการรับประทานยา nintedanib ที่เวลา 60 นาที หลังการรับประทานสารสกัดชาเขียว ติดต่อกัน 7 วัน มีผลลดประสิทธิภาพของยาลง 21% จึงควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน และควรทำการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

*ATP-binding cassette subfamily B member 1 (ABCB1) เป็นยีนที่ควบคุมการดื้อยาของเซลล์

Biomed Pharmacother. 2022;151:113101