ฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV ของสารกลุ่ม tigliane-type diterpene esters จากผลของสมอทะเล

สารสำคัญที่แยกได้จากส่วนผลของสมอทะเล (Shirakiopsis indica) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม tigliane-type diterpene esters เมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส human immunodeficiency virus (HIV) ด้วยวิธี Anti-HIV assay ในเซลล์ MT4 ที่ถูกเหนี่ยวนำให้ติดเชื้อด้วยไวรัส HIV NL4-3 พบว่ามีสารสำคัญจำนวน 3 ชนิดที่ออกฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสได้ดี ได้แก่ sapintoxins A, sapintoxins D, และ sapatoxin A โดยมีค่า EC50 เท่ากับ 0.0074, 0.044, และ 0.13 ไมโครโมลาร์ ตามลำดับ และมีค่า TI (Therapeutic index) เท่ากับ 1,100, 5,290, และ 161 ตามลำดับ ในขณะที่ยามาตรฐาน Zidovudine (AZT) มีค่า EC50 และ TI เท่ากับ 0.02 ไมโครโมลาร์ และ >22 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่า สารสำคัญจากผลสมอทะเลมีฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV แต่ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม

หมายเหตุ :
ค่า TI (Therapeutic index) คืออัตราส่วนระหว่าง IC50 และ EC50
ค่า IC50 คือ ขนาดความเข้มข้นของสารทดสอบที่แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ที่ติดเชื้อ HIV (mock infected cells) ได้ 50%
ค่า EC50 คือ ขนาดความเข้มข้นของสารทดสอบที่สามารถยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อ HIV (HIV replication) ได้ 50%

J Nat Prod. 2022;85:2687-93. doi:10.1021/acs.jnatprod.2c00752