ฤทธิ์คลายความกังวลและเพิ่มคุณภาพการนอนของกลิ่นน้ำมันหอมระเหยกุหลาบมอญ

การศึกษาในผู้ป่วยแผลไฟไหม้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและมีอาการวิตกกังวลร่วมกับปัญหาการนอนหลับ จำนวน 60 คน สุ่มแบ่งอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยสุคนธบำบัดน้ำมันหอมระเหยกุหลาบมอญ (Rosa damascene) ความเข้มข้น 40% ก่อนนอน โดยให้อาสาสมัครสูดดมน้ำมันหอมระเหยบนผ้าเช็ดหน้า ครั้งละ 5 หยด หรือกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยาหลอก (ใช้น้ำเปล่าหยดบนผ้าเช็ดหน้า) ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ประเมินผลด้านความวิตกกังวลและคุณภาพการนอนหลับด้วย St. Mary’s Hospital Sleep Quality Questionnaire (SMHSQ) และ Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI) เปรียบเทียบก่อนและหลังการศึกษาในทั้งสองกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่าหลังการทดสอบค่าคะแนนคุณภาพการนอนหลับในกลุ่มน้ำมันหอมระเหยกุหลาบมอญและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือเท่ากับ 17.88 ± 2.04 และ 26.11 ± 3.31 ตามลำดับ นอกจากนี้คะแนนความวิตกกังวลในกลุ่มที่ได้รับน้ำมันหอมระเหยกุหลาบมอญมีค่าต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (42.77 ± 11.04 และ 56.99 ± 10.50 ตามลำดับ) แสดงให้เห็นว่าน้ำมันหอมระเหยกุหลาบมอญสามารถคลายความวิตกกังวลและปรับปรุงคุณภาพการนอนในผู้ป่วยแผลไฟไหม้ที่มีปัญหาด้านการนอนหลับได้

Burns. 2023;49(4):973-9.