ฤทธิ์ปกป้องเซลล์สมองของสารสำคัญจากรากของต้นพญาสัตบรรณ

การทดสอบฤทธิ์ปกป้องเซลล์สมองของสาร (-)-tetrahydroalstonine ซึ่งแยกได้จากรากของต้นพญาสัตบรรณ (Alstonia scholaris) จากการเหนี่ยวนำให้เกิดความเสียหายด้วยภาวะขาดออกซิเจนและกลูโคสชั่วคราว (oxygen-glucose deprivation/re-oxygenation; OGD/R) ด้วยวิธี MTT assay ในเซลล์ประสาท (cortical neurons) ที่แยกได้จากตัวอ่อนของหนูแรท โดยเซลล์จะได้รับสาร (-)-tetrahydroalstonine ขนาด 3 ไมโครโมลาร์ หลังจากนั้น 2 ชม. จึงเหนี่ยวนำด้วย OGD/R ทำการวิเคราะห์ผลต่อ autophagy-lysosomal pathway และ Akt/mTOR pathway ด้วย Western blot analysis ซึ่งพบว่า สาร (-)-tetrahydroalstonine ทำให้เซลล์ประสาทมีอัตราการรอดชีวิตมากขึ้น รวมทั้งช่วยลดการเกิดกระบวนการกินตัวเองของเซลล์ (autophagic activity) และการทำงานที่ผิดปกติของ lysosome (lysosomal dysfunction) ที่เกิดขึ้นในระยะแรกของเหนี่ยวนำด้วย OGD/R โดยผลดังกล่าวสามารถถูกยับยั้งด้วยสาร chloroquine ซึ่งเป็น lysosome inhibitor นอกจากนี้ยังพบว่า สาร (-)-tetrahydroalstonine มีผลกระตุ้น Akt/mTOR pathway ที่ถูกยับยั้งจากการเหนี่ยวนำด้วย OGD/R จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สาร (-)-tetrahydroalstonine จากรากของต้นพญาสัตบรรณมีฤทธิ์ปกป้องเซลล์สมอง โดยลดการเกิดกระบวนการกินตัวเองของเซลล์ (autophagy) ผ่านการกระตุ้น Akt/mTOR pathway

Molecules. 2023;28(5):2370. doi: 10.3390/molecules28052370.