ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปกป้องเซลล์ประสาทของสารโพลีแซคคาไรด์จากเห็ดนางรมหลวง

สารโพลีแซคคาไรด์ที่สกัดแยกได้จากดอกเห็ดนางรมหลวงหรือเห็ดออรินจิ (Pleurotus Eryngii) มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เมื่อทดสอบด้วยวิธี total reducing power, 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), superoxide radical scavenging, hydroxyl radical scavenging และ nitric oxide scavenging โดยค่า IC50 ของสารโพลีแซคคาไรด์ต่อ DPPH, superoxide, hydroxyl และ nitric oxide radicals เท่ากับ 0.52±0.02, 1.15±0.09, 0.89±0.04 และ 2.83±0.16 มก./มล. ตามลำดับ และการศึกษาในเซลล์ type 1 astrocytes จากสมองหนู (DI-TNC1) ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พบว่าสารโพลีแซคคาไรด์ ความเข้มข้น 0.05-0.2 มก./มล. สามารถยับยั้งการสร้าง reactive oxygen species (ROS) ในเซลล์ได้ โดยฤทธิ์แปรผันตามความเข้มข้น แสดงว่าสารโพลีแซคคาไรด์จากเห็ดนางรมหลวงมีผลต้านอนุมูลอิสระและปกป้องเซลล์ประสาทจากภาวะเครียดออกซิเดชันได้

Molecules. 2023,28,2176. doi: 10.3390/molecules28052176.