ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งผิวหนังของสาร manool จากเซจ

การทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสาร manool ซึ่งเป็นสารที่พบได้มากในเซจ (Salvia officinalis L.) ในหนูเม้าส์เพศผู้สายพันธุ์ C57BL/6 ที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา (murine melanoma cell) ชนิด B16F10 โดยหลังจากที่มะเร็งมีขนาด 100 มม3 หนูจะได้รับยาต้านมะเร็งมาตรฐาน cisplatin ขนาด 5 มก./กก. หรือสาร manool ขนาด 20 และ 40 มก./กก. ติดต่อกันนาน 5 วัน โดยเปรียบเทียบการให้ทางปาก, ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง, และฉีดเข้าทางช่องท้อง รวมทั้งทดสอบการให้สาร manool ทางปากขนาด 20 มก./กก. ร่วมกับการให้ยา cisplatin แบบฉีดเข้าใต้ผิวหนังขนาด 5 มก./กก. จากผลการทดลองพบว่า การให้ยา cisplatin แบบให้ทางปาก, ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง, และฉีดเข้าทางช่องท้อง สามารถลดขนาดก้อนมะเร็งลงได้ 26.4%, 50.7%, และ 71.1% ตามลำดับ และการให้สาร manool ขนาด 20 มก./กก. แบบให้ทางปาก, ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง, และฉีดเข้าทางช่องท้อง สามารถลดขนาดก้อนมะเร็งลงได้ 62.4%, 38.8%, และ 48.5% ตามลำดับ ในขณะที่การให้สาร manool ขนาด 40 มก./กก. ยังให้ผลที่ไม่ชัดเจน ส่วนการให้สาร manool ร่วมกับยา cisplatin สามารถลดขนาดก้อนมะเร็งลงได้ 86.7% ซึ่งจะเห็นว่าการให้สาร manool ร่วมกับยา cisplatin มีประสิทธิภาพในการต้านมะเร็งดีกว่าการให้สาร manool หรือยา cisplatin เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่ได้รับยา cisplatin ทุกกลุ่มมีน้ำหนักตัวลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับน้ำกระสายยา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาร manool ไม่สามารถลดความเป็นพิษของยา cisplatin ได้ การศึกษากลไกการออกฤทธิ์เพิมเติมพบว่า สาร manool สามารถลดความถี่ของการเกิดกระบวนการ mitosis ของเนื้อเยื่อมะเร็งได้ และการออกฤทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับ caspase 3 cleaved pathway

J Nat Prod. 2022;85:426-32. doi: 10.1021/acs.jnatprod.1c01128.