ผลป้องกันแสงแดดของเซรั่มสารสกัดจากใบหว้า

การทดสอบฤทธิ์ป้องกันแสงแดดของตำรับเซรั่ม (serum) ที่มีสารสกัด 70% เอทานอลจากใบหว้า (Syzygium cumini) ความเข้มข้น 0.5%, 0.8% และ 1.1% เป็นส่วนผสม โดยการวัดค่า sun protection factor (SPF) ด้วยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer พบว่าเซรั่มสารสกัดใบหว้ามีฤทธิ์ป้องกันแสงแดดได้ มีค่า SPF เท่ากับ 9.35±0.11, 13.26±0.16, 26.05±0.31 ตามลำดับ โดยตำรับที่มีสารสกัดจากใบหว้าความเข้มข้นสูงเป็นส่วนผสม ซึ่งมีค่า SPF สูง แสดงว่ามีฤทธิ์ในการป้องกันแสงแดดดีที่สุด

Pharmacogn J. 2023;15(1):134-40.