ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก่อโรคแผลในกระเพาะอาหารของสารสำคัญจากหญ้าจุกขาว

การสกัดแยกสารสำคัญจากส่วนเหนือดินของหญ้าจุกขาว (Mitracarpus hirtus) พบสารสำคัญจำนวน 18 ชนิด เมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อ Helicobacter pylori ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคแผลในกระเพาะอาหาร โดยใช้ H. pylori สายพันธุ์ G27, HP159, และ JRES00015 ทำการศึกษาด้วยวิธี broth microdilution method เพื่อหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ (minimum inhibitory concentration; MIC) พบว่ามีสารสำคัญ 4 ชนิด ได้แก่ mitracarpirtol B, anthraquinone-2-carboxylic acid, 1-hydroxybenzoisochromanquinone, และ benzo[g]isoquinoline-5,10-dione ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ H. pylori ทั้ง 3 สายพันธุ์ได้ดี โดยสาร mitracarpirtol B มีค่า MIC สายพันธุ์ G27, HP159, และ JRES00015 เท่ากับ 2, 4, และ 2 มคก./มล. ตามลำดับ, สาร anthraquinone-2-carboxylic acid มีค่า MIC เท่ากับ 0.5, 1, และ 0.25 มคก./มล. ตามลำดับ, สาร 1-hydroxybenzoisochromanquinone มีค่า MIC เท่ากับ 0.125, 0.125, และ 0.0625 มคก./มล. ตามลำดับ, และสาร benzo[g]isoquinoline-5,10-dione มีค่า MIC เท่ากับ 0.125, 0.0625, และ 0.0625 มคก./มล. ตามลำดับ ในขณะที่ยามาตรฐาน metronidazole มีค่า MIC เท่ากับ 2, 16, และ 32 มคก./มล. ตามลำดับ, ยามาตรฐาน clarithromycin มีค่า MIC เท่ากับ 0.008, 2, และ 2 มคก./มล. ตามลำดับ, และยามาตรฐาน levofloxacin มีค่า MIC เท่ากับ 0.25, 8, และ 16 มคก./มล. ตามลำดับ นอกจากนี้ สาร benzo[g]isoquinoline-5,10-dione ยังออกฤทธิ์ต้าน biofilm ของ H. pylori ได้ดีกว่ายามาตรฐาน metronidazole ด้วย แสดงให้เห็นว่า สารสำคัญจากหญ้าจุกขาวมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ H. pylori และออกฤทธิ์ได้ดีกว่ายามาตรฐาน ซึ่งอาจพัฒนาเป็นยารักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารได้

J Nat Prod. 2022;85:1029-38. doi: 10.1021/acs.jnatprod.1c01163.