ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase จากลำต้นของเลือดแรด

การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase ของสารสำคัญจำนวน 17 ชนิด ซึ่งแยกได้จากสารสกัดเมทานอลของลำต้นเลือดแรด (Knema globularia) ด้วยวิธี α-glucosidase inhibitory assay พบว่ามีสารสำคัญจำนวน 13 ชนิดที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ดังกล่าว ได้แก่ globunone A, globunone B, globunone C, globunone F, dehydrolophirone C, lophirone P, lophirone C, 6‴-hydroxylophirone B, embelin, rapanone, calodenins A, calodenins B, และ calodenone โดยมีค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งเอนไซม์ได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) เท่ากับ 2.0, 1.6, 1.4, 26.2, 3.2, 5.6, 2.3, 2.5, 2.4, 1.8, 0.4, 1.3, และ 6.1 ไมโครโมลาร์ ตามลำดับ และสารทั้งหมดมีประสิทธิภาพดีว่ายามาตรฐาน acarbose ซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 93.6 ไมโครโมลาร์ โดยเฉพาะสาร calodenins A ที่มีค่า IC50 เท่ากับ 0.4 ไมโครโมลาร์ และการศึกษากลไกการออกฤทธิ์พบว่าสาร calodenins A ยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase แบบ noncompetitive inhibitor โดยมีค่า Ki เท่ากับ 3.4 ไมโครโมลาร์ แสดงให้เห็นว่า สารสำคัญจากลำต้นของเลือดแรดมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเป็นยารักษาโรคเบาหวานได้