น้ำมันเมล็ดเทียนดำลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

การศึกษาทางคลินิกแบบปกปิดทางเดียว มีกลุ่มคู่ขนาน และมีการสุ่ม (single-blinded, parallel assigned, randomized controlled clinical trial) ในอาสาสมัครจำนวน 50 คน ซึ่งมีความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular diseases) เช่น เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ หรือสูบบุหรี่เป็นประจำ โดยสุ่มแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน กลุ่มที่ 1 ได้รับน้ำมันเมล็ดเทียนดำขนาด 500 มก./แคปซูล จำนวน 2 แคปซูล/วัน และกลุ่มที่ 2 ได้รับน้ำมันแร่ (ยาหลอก) ขนาด 500 มก./แคปซูล จำนวน 2 แคปซูล/วัน หลังการทดสอบนาน 2 เดือน ทำการประเมินผลโดยวัดค่าการขยายตัวของหลอดเลือดหลังถูกปิดกั้นการไหลเวียน (flow mediated dilation; FMD) ที่เส้นเลือดบริเวณแขน, ระดับ nitrite และ nitrate (NOx), vascular cellular adhesion molecule-1 (VCAM-1), intracellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับการอักเสบในเลือด พบว่า กลุ่มที่ได้รับน้ำมันเมล็ดเทียนดำมีค่า FMD และ NOx สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก โดยกลุ่มที่ได้รับน้ำมันเมล็ดเทียนดำและกลุ่มที่ได้รับยาหลอกมีค่า FMD เพิ่มขึ้น 2.97 ± 2.11% และ 0.71± 3.19% (p < 0.001) ตามลำดับ และมีระดับ NOx ในเลือดเพิ่มขึ้น 4.73 ± 7.25 μmol/L และ. 0.99 ± 5.37μmol/L (p = 0.036) ตามลำดับ แต่ระดับของ VCAM-1 และ ICAM-1 ของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า น้ำมันเมล็ดเทียนดำอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเพิ่มการขยายตัวของหลอดเลือดและทำให้ระดับ nitric oxide ในเลือดเพิ่มขึ้น

Phytother Res. 2022;36(5):2236-2245. doi: 10.1002/ptr.7441.