ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดภาวะดื้อต่ออินซูลินของใยอาหารจากเมล็ดเทียนเกล็ดหอย

การศึกษาทางคลินิกแบบ interventional study ในอาสาสมัครที่มีภาวะอ้วนจำนวน 120 คน อายุ 40-60 ปี โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 ให้ทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต (lifestyle modification; LSM) โดยแนะนำให้ควบคุมอาหาร ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต และออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที/วัน กลุ่มที่ 3 ให้รับประทานใยอาหารจากเมล็ดเทียนเกล็ดหอย (psyllium husk fiber; PSH) ขนาด 5 ก. วันละ 2 ครั้ง (ก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารเย็น 30 นาที) และกลุ่มที่ 4 ให้ทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตและรับประทานใยอาหารจากเมล็ดเทียนเกล็ดหอย ทำการทดสอบนาน 16 สัปดาห์ วิเคราะห์ผลด้วยการวัดระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารและภาวะดื้อต่ออินซูลินด้วยวิธี HOMA-IR โดยเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการทดสอบ พบว่า กลุ่มที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับการรับประทานเทียนเกล็ดหอยมีระดับน้ำตาลในเลือดลดลงดีที่สุด โดยลดลง 9% รองลงมาคือกลุ่มที่รับประทานเทียนเกล็ดหอยอย่างเพียงเดียว โดยลดลง 7% (กลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวมีค่าลดลง 2% และ 1% ตามลำดับ) เช่นเดียวกับการลดลงของภาวะดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งพบว่ากลุ่มที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับการรับประทานเทียนเกล็ดหอยมีภาวะดื้อต่ออินซูลินลดลง 58% รองลงมาคือกลุ่มที่รับประทานเทียนเกล็ดหอยอย่างเดียว โดยลดลง 33% (กลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวมีค่าลดลง 6% และ 27% ตามลำดับ) จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การรับประทานใยอาหารจากเมล็ดเทียนเกล็ดหอยสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดภาวะดื้อต่ออินซูลินได้ ซึ่งจะให้ผลดียิ่งขึ้นหากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตร่วมด้วย

Nutr Metab Insights. 2022;15:1-9. doi: 10.1177/11786388221107797.