ฤทธิ์ต้านอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าจากโรคเบาหวานของสารสกัดจากใบกระท่อม

การทดสอบฤทธิ์ต้านอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าของสารสกัด 80%เมทานอลจากใบกระท่อมในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นโรคเบาหวานด้วยการได้รับ 30% fructose solution และฉีดสาร streptozotocin ขนาด 35 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง โดยหนูจะได้รับสารสกัดขนาด 50 หรือ 200 มก./กก./วัน โดยการกรอกเข้าทางปาก เป็นเวลานาน 5 สัปดาห์ จากนั้นนำหนูไปทดสอบด้วยวิธี forced swim test, open field test, และ elevated plus-maze test การวิเคราะห์ทางเคมีพบว่า สารสกัด 80%เมทานอลจากใบกระท่อมอุดมไปด้วยสารประกอบโพลีฟีนอลิกโดยเป็นสารในกลุ่ม flavonoid และ phenolic glycoside การวิเคราะห์ด้านพฤติกรรม (behavioral test) และผลทางชีวเคมีพบว่า หนูที่เป็นเบาหวานจะมีอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้า มีภาวะเครียดออกซิเดชั่นในสมอง และมีระดับของสารก่อการอักเสบได้แก่ interleukin-1β (IL-1β), IL-6, และ tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) เพิ่มขึ้น จากผลการทดลองพบว่า สารสกัดทั้ง 2 ขนาด สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือด รวมทั้งลดอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าในหนูได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังช่วยให้การทำงานของเอนไซม์ที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น และทำให้ระดับของสารก่อการอักเสบลดลง แสดงให้เห็นว่า สารสกัด 80%เมทานอลจากใบกระท่อม มีฤทธิ์ต้านอาการวิตกกังวล ต้านอาการซึมเศร้า ต้านอนุมูลอิสระ และลดการอักเสบในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานได้

*หมายเหตุ: การทดลองดังกล่าวยังเป็นเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลอง และการใช้ใบกระท่อมเพื่อรักษาอาการต่าง ๆ ที่เกิดจากโรคเบาหวานยังต้องการข้อมูลงานวิจัยอีกมาก ดังนั้นจึงควรใช้ด้วยความระมัดระวังหรือใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ประจำตัว

Molecules. 2022;27:2208. doi: 10.3390/molecules27072208.