ผลของการสูดดมน้ำมันหอมระเหยดอกกุหลาบมอญต่อความวิตกกังวลและการนอนหลับในช่วงที่โควิดระบาด

การศึกษาแบบสุ่มและไม่ปกปิดในนักเทคโนโลยีและพยาบาลดมยาสลบในห้องผ่าตัดที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 80 คน ทั้งเพศชายและหญิง อายุระหว่าง 180 - 50 ปี โดยที่คะแนนความวิตกกังวล (Spielberger state anxiety inventory : SAI) มีค่าอยู่ในช่วง 32 - 53 และคะแนนเกี่ยวกับการนอนหลับไม่ดี มีค่ามากกว่า 5 (Pittsburgh sleep quality index : PSQI) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้สูดดมน้ำมันหอมระเหยดอกกุหลาบมอญ จำนวน 2 หยด เป็นเวลา 10 นาที หลังจากนั้นให้นำผ้าเช็ดหน้าขนาด 10 x 10 ซม. มาหยดน้ำมันหอมระเหยดอกกุหลาบมอญ 5 หยด (0.34 มล.) แล้วนำไปไว้ข้างหมอน ในตอนกลางคืน โดยให้ผ้าเช็ดหน้าห่างจากจมูก 20 ซม. และให้สูดดมนาน 8 ชม. (22.00 - 6.00 น.) ทุกวัน นาน 30 วัน ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ได้รับน้ำมันพาราฟิน ในรูปแบบเดียวกันกลุ่มที่ 1 วัดความวิตกกังวลด้วย SAI Scale และวัดคุณภาพการนอนหลับด้วย PSQI หลังสิ้นสุดการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ได้รับน้ำมันหอมระเหยดอกกุหลาบมอญคะแนนความวิตกกังวลลดลงจากที่เริ่มการศึกษา 6.71 ± 0.55 และคะแนนคุณภาพการนอนลดลง 3.01 ± 0.27 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการศึกษา ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับน้ำมันพาราฟินมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก จากการศึกษาสรุปได้ว่าการสูดดมน้ำมันหอมระเหยดอกกุหลาบมอญมีผลช่วยลดความวิตกกังวลได้ และมีผลให้การนอนหลับดีขึ้น

J Perianesth Nurs. 2022;37:493-500.