ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกทุเรียน

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด 80% เมทานอลจากเปลือกทุเรียน โดยทดสอบในเซลล์ มะเร็งตับ HepG2 ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) ด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (H2O2) พบว่าสารสกัดความเข้มข้น 10, 50, 100 มคก./มล. มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ โดยมีผลลดระดับของ reactive oxygen species, malondialdehyde, เอนไซม์ lactate dehydrogenase และเพิ่มระดับของเอนไซม์ superoxide dismutase เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์ที่ไม่ได้รับสารสกัด นอกจากนี้ยังมีผลยับยั้งการตายของเซลล์แบบ apoptosis โดยลดการแสดงออกของยีนของ BAX, caspase-3, caspase-9 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตายของเซลล์ และเพิ่มการแสดงออกของยีนของ BCL-2 ซึ่งต้านการตายของเซลล์ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่า สารสกัดจากเปลือกทุเรียนประกอบด้วยสารกลุ่มฟีนอลิกหลายชนิด ที่พบมากได้แก่ quercetin, catechin, rutin, centaureidin-3-glucoside และ procyanidin B

Food Res Int. 2023;163:112122. doi: 10.1016/j.foodres.2022.112122.