ผลของหญ้าฝรั่นต่อระดับน้ำตาล ไขมัน และอนุมูลอิสระในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

การศึกษาแบบสุ่มและปกปิดทั้ง 2 ฝ่าย ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อายุระหว่าง 30 - 60 ปี ทั้งเพศชายและหญิง ระดับน้ำตาลในเลือดช่วงอดอาหาร (FBS) มากกว่าหรือเท่ากับ 126 มก./ดล. ดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ระหว่าง 25 - 35 กก./ตรม. แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 35 คน กลุ่มที่ 1 ได้รับผงหญ้าฝรั่น ขนาด 100 ก. วันละครั้ง ในช่วงเวลา 14.00 น. กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุมได้รับยาหลอกเป็นผงแป้ง(maltodextrin) ในขนาดที่เท่ากัน นาน 8 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดการศึกษาพบว่า หญ้าฝรั่นสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ 7.57% ลดระดับไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอลรวม คอเลสเตอรอลชนิด LDL และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับตับ aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT) เมื่อเปรียบ เทียบก่อนและหลังการศึกษา นอกจากนี้กลุ่มที่ได้รับผงหญ้าฝรั่นยังลดระดับอนุมูลอิสระ nitric oxide (NO), malondialdehyde (MDA) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก จากการศึกษาสรุปได้ว่าการรับประทานผงหญ้าฝรั่นมีผลทำให้ระดับน้ำตาล ระดับไขมัน เอนไซม์ที่เกี่ยวกับตับ และการต้านอนุมูลอิสระในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ดีขึ้น

Phytother Res. 2022;1-11. doi: 10.1002/ptr.7600.