ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผงเมล็ดเลมอนจากการทําแห้งแบบเยือกแข็งต่อภาวะเบาหวานในหนูแรท

การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน แบ่งออกเป็นกลุ่มควบคุมปกติ กลุ่มควบคุมที่เป็นเบาหวาน กลุ่มที่เป็นเบาหวานและให้ยา acarbose ขนาด 20 มก./กก.นน.ตัว และกลุ่มที่เป็นเบาหวานและให้ผงเมล็ดเลมอน (Citrus limonum; lemon) จากการทําแห้งแบบเยือกแข็งขนาด 100, 200 และ 400 มก./กก.นน.ตัว ตามลำดับ ผ่านทางปาก เป็นเวลา 28 วัน ประเมินผลตัวชี้วัดการถูกทำลายของตับและไต การต้านอนุมูลอิสระ ตัวชี้วัดเกี่ยวกับเบาหวาน และปริมาณ malondialdehyde (MDA) ในเนื้อเยื่อของหนูแรท ผลการทดสอบพบว่าระดับน้ำตาล ค่าการถูกทำลายของตับและไต ค่า HbA1c และค่าไขมัน เพิ่มขึ้นในกลุ่มควบคุมที่เป็นเบาหวานเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมปกติ ในขณะที่ตัวชี้วัดดังกล่าวลดลงในกลุ่มที่ได้รับผงเมล็ดเลมอน รวมทั้งระดับของ MDA ซึ่งเพิ่มขึ้นและกระบวนการต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มควบคุมที่เป็นเบาหวาน ก็ปรับปรุงดีขึ้นในกลุ่มที่ได้รับผงเมล็ดเลมอนเช่นเดียวกัน จากผลการทดสอบครั้งนี้ ผงเมล็ดเลมอนจากการทําแห้งแบบเยือกแข็งอาจมีผลในการบรรเทาภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานได้ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

Arch Physiol Biochem. 2022;128(2):539-46. doi: 10.1080/13813455.2019.1702061.