การศึกษาทางคลินิกผลของสารสกัด astaxanthinจากสาหร่าย Haematococcus pluvialis ต่อความสามารถในการเดิน การลดสภาวะเครียดออกซิเดชัน ในอาสาสมัครผู้สูงอายุ

การศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์ดูแล อายุระหว่าง 67 - 94 ปี แบ่งออกเป็นกลุ่มทดสอบจำนวน 13 คน ให้รับประทานสารสกัด astaxanthinจากสาหร่าย Haematococcus pluvialisขนาด 24 มก./วัน และกลุ่มควบคุมจำนวน 11 คน ให้รับประทานยาหลอก ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ทำการประเมินด้วยการวัดองค์ประกอบของร่างกาย ตรวจระดับอนุมูลอิสระ และการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยการเดินให้ได้ระยะทางมากที่สุดในเวลา 6 นาที ระดับ lactate ในเลือดหลังจากทดสอบการเดิน และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัด astaxanthinมีระดับอนุมูลอิสระและระดับ lactate ในเลือดหลังจากทดสอบการเดินลดลงกว่ากลุ่มยาหลอก นอกจากนี้ยังมีระยะทางการเดินสูงกว่ากลุ่มยาหลอก อย่างไรก็ตามไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มของมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจากผลการทดสอบครั้งนี้นักวิจัยระบุว่าการใช้สารสกัด astaxanthinเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ มีผลเพิ่มความอดทนของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ ลดปริมาณอนุมูลอิสระ และการสร้าง lactic acid หลังจากทดสอบการเดิน แต่ไม่มีผลต่อมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

Int J Environ Res Public Health. 2022;19(20):13492. doi: 10.3390/ijerph192013492.