ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสาร astaxanthin ต่อการชะลอความชราของสมองในหนูเม้าส์

การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัด astaxanthin จากสาหร่าย Haematococcus pluvialis ในหนูเม้าส์ที่ถูกเร่งให้แก่ (SAMP10) แบ่งออกเป็นกลุ่มที่ให้สารสกัด astaxanthin ขนาด 0.4, 0.8 และ 1.6 มก./ก./วัน ผ่านทางปาก เป็นระยะเวลา 3 เดือน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัด astaxanthin มีผลชะลอการเกิดความเสื่อมของการทํางานของสมองและสมรรถภาพของกลไกที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรวมทั้งความเสื่อมของระบบประสาท พบการแสดงออกของ autophagy-related genes beclin-1 และ LC3 ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระบวนการ autophagy ในสมองสูงขึ้นคาดว่าสารสกัดastaxanthinอาจกระตุ้นกระบวนการ autophagy โดยการควบคุมการส่งสัญญาณ IGF-1/Akt/mTOR และ IGF-1/Akt/FoxO3aและฤทธิ์ของสารสกัด astaxanthin จะถูกยับยั้งเมื่อป้อนหนูเม้าส์ด้วยสาร 3-methyladenine (3MA) ซึ่งทำหน้าที่ยับยั้งกระบวนการ autophagy จากการทดสอบครั้งนี้นักวิจัยสรุปว่าสารสกัด astaxanthin อาจกระตุ้นกระบวนการ autophagy โดยการควบคุมการส่งสัญญาณ IGF-1/Akt/mTOR และ IGF-1/Akt/FoxO3a จึงอาจมีผลช่วยชะลอความเสื่อมของระบบประสาทและสมองที่เกี่ยวเนื่องจากความชราในหนูเม้าส์

Neurosci. 2022:1-11. doi: 10.1080/1028415X.2022.2055376.