การศึกษาทางคลินิกผลของการใช้น้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดฝรั่งในสุคนธบำบัดต่ออารมณ์ซึมเศร้าและคุณภาพการนอนหลับในผู้หญิงหลังคลอดบุตร

การศึกษาทางคลินิกในผู้หญิงหลังคลอดบุตร แบ่งออกเป็นกลุ่มทดสอบจำนวน 29 คน ให้ใช้น้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดฝรั่ง (Citrus bergamia; Bergamot) ในสุคนธบำบัดในช่วงบ่ายวันละ 15 นาที ในขณะที่อยู่ในศูนย์ดูแลผู้หญิงหลังคลอดบุตรเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ และกลุ่มควบคุมจำนวน 31 คน ให้ใช้น้ำสะอาดบริสุทธิ์ ทำการประเมินผลเกี่ยวกับอารมณ์ซึมเศร้าด้วย Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) และคุณภาพการนอนหลับด้วย the Postpartum Sleep Quality Scale ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 และ 4 หลังจากทำการทดสอบ ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มที่ใช้น้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดมีอารมณ์ซึมเศร้าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มเกี่ยวกับคุณภาพการนอนหลับ จากผลการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่าการใช้น้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดในสุคนธบำบัดมีผลช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าในผู้หญิงหลังคลอดบุตรได้

J Nurs Res. 2022;30(2):e201. doi: 10.1097/jnr.0000000000000459.