การศึกษาทางคลินิกผลของการใช้โรสแมรีในการช่วยเสริมการรักษาอาการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

การศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า แบ่งออกเป็นกลุ่มทดสอบจำนวน 26 คน ให้รับประทานแคปซูลที่เตรียมจากสารสกัดเอทานอลของใบโรสแมรี (Rosmarinus officinalis L.; rosemary) (สูตรการเตรียมคำนวณโดยใช้ใบแห้ง 350 มก.) และกลุ่มยาหลอกจำนวน 25 คน รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ทำการประเมินผลโดยการวัดอาการวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า (subscale of Hospital Anxiety and Depression Scale และ Beck Depression Inventory - Second Edition) ในช่วงเริ่มต้น ช่วง 4 และ 8 สัปดาห์ หลังการทดสอบ ผลการวิเคราะห์สารสำคัญในโรสแมรีพบสาร rosmarinic acid โดยประมาณ 21.13 ± 0.56 มก./ก.น้ำหนักแห้ง และพบว่าในช่วงหลังจากสัปดาห์ที่ 8 กลุ่มที่ได้รับโรสแมรีมีค่าคะแนนของอาการวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม และพบว่ามีการฟื้นฟูเกี่ยวกับความจำ จากผลการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่าการใช้โรสแมรีมีผลช่วยเสริมการรักษา ช่วยฟื้นฟูอาการวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

Complement Ther Clin Pract. 2022;49:101685. doi: 10.1016/j.ctcp.2022.101685.