ผลของการรับประทานน้ำมันมะพร้าวต่อสัดส่วนและฮอร์โมน irisin ในอาสาสมัครน้ำหนักเกิน

การศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมและสลับกลุ่ม (randomized controlled crossover study) ถึงผลของผลของการรับประทานน้ำมันมะพร้าวต่อสัดส่วนและฮอร์โมน irisin ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเผาผลาญพลังงานและจะเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ภาวะอ้วน ทำการศึกษาในอาสาสมัครที่มีน้ำหนักเกิน จำนวน 44 คน (อายุ 19-30 ปี) แบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้รับอาหารควบคุมน้ำหนัก ร่วมกับการรับประทานน้ำมันมะพร้าววันละ 20 มล. ส่วนกลุ่มที่ 2 ได้รับอาหารควบคุมน้ำหนักเพียงอย่างเดียว รับประทานติดต่อกัน 4 สัปดาห์ จากนั้นสลับการทดสอบ และรับประทานต่ออีก 4 สัปดาห์ ผลพบว่าระดับฮอร์โมน irisin มีค่าลดลงหลังการรับประทานน้ำมันมะพร้าว ส่วนการรับประทานอาหารควบคุมน้ำหนักไม่มีผลเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมน อาสาสมัครในทั้งสองกลุ่มมีน้ำหนักตัว ค่าดัชนีมวลกาย ปริมาณเปอร์เซ็นต์ไขมันอินซูลิน คอเลสเตอรอลรวม คอเลสเตอรอลชนิด LDL และไตรกลีเซอร์ไรด์ลดลง และไม่พบความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมน irisin กับน้ำหนักตัวที่ลดลง การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการรับประทานอาหารควบคุมน้ำหนักและการลดน้ำหนักไม่มีผลต่อฮอร์โมน irisin แต่การรับประทานน้ำมันมะพร้าวสามารถลดระดับ irisin ซึ่งเพิ่มจากภาวะน้ำหนักเกินให้กลับสู่ค่าปกติและน้ำมันมะพร้าวไม่มีผลเปลี่ยนแปลงสัดส่วนรวมถึงค่าชีวเคมีอื่นๆ ในการศึกษา

Int J Obes. 2022;46:1735-41.