การศึกษาทางคลินิกผลของสารสกัด astaxanthin จากสาหร่าย Haematococcus pluvialis ต่อการต้านอนุมูลอิสระ และผลช่วยการเจริญพันธุ์ในผู้หญิงที่มีภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ

การศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยเพศหญิงที่มีภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ (polycystic ovary syndrome; PCOS)จำนวน 42 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มที่ให้รับประทานสารสกัด astaxanthin จากสาหร่าย Haematococcus pluvialis ขนาด 8 มก./วัน และกลุ่มยาหลอก ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 40 วัน ประเมินผลการศึกษาหลักด้วยการวัดระดับ follicular fluid (FF)และตัวชี้วัดสภาวะเครียดออกซิเดชัน และการแสดงออกของยีนและโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองในการต้านอนุมูลอิสระ และประเมินผลการศึกษารองเกี่ยวกับผลช่วยในการเจริญพันธุ์ผลการทดสอบเกี่ยวกับการต้านอนุมูลอิสระพบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดมีระดับ catalase (CAT)และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระทั้งหมด (total antioxidant capacity; TAC) สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญของระดับ malondialdehyde (MDA)และ superoxide dismutase (SOD)เช่นเดียวกับระดับfollicular fluid (FF) และตัวชี้วัดสภาวะเครียดออกซิเดชันการแสดงออกของ nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2), heme oxygenase-1 (HO-1)และNADPH quinone oxidoreductase1 (NQ-1)ในเซลล์ granulosa เพิ่มขึ้นในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดนอกจากนี้ยังพบว่าไข่ที่อยู่ในระยะ Metaphase II(MII oocyte)และอัตราตัวอ่อนคุณภาพสูง(high-quality embryo rate) เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของค่าทางเคมีและผลต่อการตั้งครรภ์อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

J Assist Reprod Genet. 2022;39(4):995-1008.doi: 10.1007/s10815-022-02432-0.