ตรีผลาช่วยชะลอภาวะเบาหวานขึ้นจอตา

การศึกษาฤทธิ์ต่อการชะลอภาวะเบาหวานขึ้นตา (diabetic retinopathy) ของตำรับตรีผลา* ในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยการฉีด streptozotocin ขนาด 55 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง หลังจากนั้นเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ทำการป้อนหนูเบาหวานด้วยผงตรีผลา ขนาด 250, 500 และ 1,000 มก./กก./วัน ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับผงตรีผลาที่ขนาด 250, 500 และ 1,000 มก./กก. มีระดับน้ำตาลในเลือดลดลง และกลุ่มที่ได้รับผงตรีผลาที่ขนาด 500 และ 1,000 มก./กก. มีระดับเอนไซม์ lactate dehydrogenase ในเลือดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ระดับเอนไซม์sorbitol dehydrogenase, aldose reductase และ oxidative stress ในเนื้อเยื่อเลนส์ตาซึ่งบ่งชี้ภาวะเบาหวานขึ้นตามีค่าลดลง ผลการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าทางจักษุวิทยาพบว่าค่าamplitudeของa′ wave และ b′ wave ในชั้นจอตามีค่าเพิ่มขึ้นและมีค่า latenciesลดลง นอกจากนี้ค่าความหนาชั้นจอประสาทตาของหนูแรทที่ได้รับผลตรีผลาลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับหนูเบาหวานที่ไม่ได้รับการรักษาผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าผงตรีผลาสามารถชะลอภาวะเบาหวานขึ้นจอตาในสัตว์ทดลองได้

Biomed Pharmacother. 2022;148:112711